סעודת פורים בליל שבת

 דיני "פורס מפה ומקדש"

בשנה בה חל פורים בערב שבת קדושת הפורים מתערבת בקדושת השבת. יש בכך תוספת קדושה ושמחה, אך יש גם להקפיד לשמור על אופיו המיוחד של כל יום.

אם רוצים לחבר את סעודת הפורים עם סעודת השבת. יש לפעול לפי המפורט להלן:

א. מתפללים מנחה גדולה מבעוד יום.

ב. מתקלחים מתארגנים ומתלבשים לשבת, ולאחר מכן מתחילים את סעודת הפורים.  שימו לב! יש לתכנן את מנות הסעודה כך שיהיה אפשר לאכול לתיאבון גם לאחר קבלת שבת, לכבוד סעודת השבת. לכן כדאי להתחיל את הסעודה לפנות ערב.

ג. בכניסת שבת (17:15 בשנת תשפ"א) מפסיקים את הסעודה, מדליקים נרות בברכה ומקבלים את השבת במזמורי 'קבלת שבת'.

ד. מכסים את הלחם, אומרים את נוסח הקידוש בלבד ללא ברכת "הגפן" (כי ברכו על היין במהלך סעודת פורים), אוכלים לחם לפחות שיעור כביצה בלי נטילת ידיים והמוציא (כי ברכו בסעודת פורים), וממשיכים את מנות הסעודה. 
(
שו"ע רעא סעיף ד | חזו"ע שבת חלק ב עמ' ע')

ה. בסיום הסעודה מברכים ברכת המזון ואומרים 'רצה', אך לא אומרים 'על הנסים', ואחר כך מתפללים ערבית של שבת.
(משנ"ב תרצ"ה ס"ק ט"ו | חזו"ע פורים)

יש לציין כי לדעת האריז"ל (מובא בכף החיים אות כו), במידה ומחבר את סעודת הפורים עם סעודת השבת, מברך ברכת המזון, מתפללים ערבית, קידוש, נטילה, המוציא ואז סעודת שבת כרגיל.